ManBet正网

狗万官方网站ManBet正网1943年宋美龄访美时她的一

 一个人的性格总有其多重性,在大庭广众之下,人们习惯于将性格中优秀的一面展现给大家,而将缺点与不足极力隐藏。而对于心理学家来说,解读一个人的性格往往从其不经意间的言行举止中找到答案。1943年为了取得美国对中国抗战的更多支持和同情 ,宋美龄作为蒋介石的特使访问美国。1943年2月18日,宋美龄成为第一个在美国议会和国会的联席会议上发表演说的外国人。演讲中,宋美龄劝说美国将注意力从欧洲战场转移到亚洲、转移到日本对中国的侵略,为中国赢得了美国的同情,随后,宋美龄又去美国各地发表演说,所到之处无不引起轰动,总计有超过25万人听过她的演说。狗万官方网站蒋ManBet正网介石ManBet正网宋美龄以其优美的仪态、高雅的风度和适度的言谈,赢得了罗斯福夫妇及美国人的敬佩。因此,美国一时掀起“宋美龄热”,传播媒介大量报导她的行程,许多杂志以她的肖像作为封面。显然,宋美龄当年的美国之行是相当成功的,但是,宋美龄在与时任美国总统罗斯福相处的时间里,她的一个手势,让罗斯福总统看到她性格中的另一面。一次,在白宫的一次午宴上,正巧谈起美国矿工工会正在罢工,罗斯福便问宋美龄,如果蒋介石遇上此事会如何处理。宋美龄没有开口,却用涂着指甲油的长指甲对着喉头划了一道弧线。罗斯福不觉心中一凛,庆幸自己幸亏是坐在她的对面,而没有并排坐在沙发上。正是宋美龄的这个手势,让罗斯福看到对方隐藏在内心的独裁与专制,而宋美龄在言行举止上所表露的中国式的民主作派,不过是刻意所为罢了!与罗斯福一样,时任驻美大使的胡适,对于宋美龄美国之行没有恭维之词,在日记里写下另一番评价:“她一股虚骄之气,孔家唯一留在中国的就只有孔使我做恶心。”其实,关于宋美龄性格中的凶狠的一面,在彼时美国民间也有类似描述,二战时期,一个名叫《特里和海盗》的新连环漫画在美国非常受欢迎,漫画里介绍一个年轻美国飞行员,效法美国志愿大队的英雄,在中国战斗。每当他濒临绝境,有一位善恶参半“恶龙夫人”就会来拯救他。西方人曾经称西太后为“恶龙夫人”,《特里和海盗》中的“恶龙夫人”,显然以宋美龄为原形,可见当时的美国对宋美龄的心态是矛盾的。

 \u4e00\u4e2a\u4eba\u7684\u6027\u683c\u603b\u6709\u5176\u591a\u91cd\u6027\uff0c\u5728\u5927\u5ead\u5e7f\u4f17\u4e4b\u4e0b\uff0c\u4eba\u4eec\u4e60\u60ef\u4e8e\u5c06\u6027\u683c\u4e2d\u4f18\u79c0\u7684\u4e00\u9762\u5c55\u73b0\u7ed9\u5927\u5bb6\uff0c\u800c\u5c06\u7f3a\u70b9\u4e0e\u4e0d\u8db3\u6781\u529b\u9690\u85cf\u3002\u800c\u5bf9\u4e8e\u5fc3\u7406\u5b66\u5bb6\u6765\u8bf4\uff0c\u89e3\u8bfb\u4e00\u4e2a\u4eba\u7684\u6027\u683c\u5f80\u5f80\u4ece\u5176\u4e0d\u7ecf\u610f\u95f4\u7684\u8a00\u884c\u4e3e\u6b62\u4e2d\u627e\u5230\u7b54\u6848\u30021943\u5e74\u4e3a\u4e86\u53d6\u5f97\u7f8e\u56fd\u5bf9\u4e2d\u56fd\u6297\u6218\u7684\u66f4\u591a\u652f\u6301\u548c\u540c\u60c5 \uff0c\u5b8b\u7f8e\u9f84\u4f5c\u4e3a\u848b\u4ecb\u77f3\u7684\u7279\u4f7f\u8bbf\u95ee\u7f8e\u56fd\u30021943\u5e742\u670818\u65e5\uff0c\u5b8b\u7f8e\u9f84\u6210\u4e3a\u7b2c\u4e00\u4e2a\u5728\u7f8e\u56fd\u8bae\u4f1a\u548c\u56fd\u4f1a\u7684\u8054\u5e2d\u4f1a\u8bae\u4e0a\u53d1\u8868\u6f14\u8bf4\u7684\u5916\u56fd\u4eba\u3002\u6f14\u8bb2\u4e2d\uff0c\u5b8b\u7f8e\u9f84\u529d\u8bf4\u7f8e\u56fd\u5c06\u6ce8\u610f\u529b\u4ece\u6b27\u6d32\u6218\u573a\u8f6c\u79fb\u5230\u4e9a\u6d32\u3001\u8f6c\u79fb\u5230\u65e5\u672c\u5bf9\u4e2d\u56fd\u7684\u4fb5\u7565\uff0c\u4e3a\u4e2d\u56fd\u8d62\u5f97\u4e86\u7f8e\u56fd\u7684\u540c\u60c5\uff0c\u968f\u540e\uff0c\u5b8b\u7f8e\u9f84\u53c8\u53bb\u7f8e\u56fd\u5404\u5730\u53d1\u8868\u6f14\u8bf4\uff0c\u6240\u5230\u4e4b\u5904\u65e0\u4e0d\u5f15\u8d77\u8f70\u52a8\uff0c\u603b\u8ba1\u6709\u8d85\u8fc725\u4e07\u4eba\u542c\u8fc7\u5979\u7684\u6f14\u8bf4\u3002

 \u5b8b\u7f8e\u9f84\u4ee5\u5176\u4f18\u7f8e\u7684\u4eea\u6001\u3001\u9ad8\u96c5\u7684\u98ce\u5ea6\u548c\u9002\u5ea6\u7684\u8a00\u8c08\uff0c\u8d62\u5f97\u4e86\u7f57\u65af\u798f\u592b\u5987\u53ca\u7f8e\u56fd\u4eba\u7684\u656c\u4f69\u3002\u56e0\u6b64\uff0c\u7f8e\u56fd\u4e00\u65f6\u6380\u8d77\u201c\u5b8b\u7f8e\u9f84\u70ed\u201d\uff0c\u4f20\u64ad\u5a92\u4ecb\u5927\u91cf\u62a5\u5bfc\u5979\u7684\u884c\u7a0b\uff0c\u8bb8\u591a\u6742\u5fd7\u4ee5\u5979\u7684\u8096\u50cf\u4f5c\u4e3a\u5c01\u9762\u3002\u663e\u7136\uff0c\u5b8b\u7f8e\u9f84\u5f53\u5e74\u7684\u7f8e\u56fd\u4e4b\u884c\u662f\u76f8\u5f53\u6210\u529f\u7684\uff0c\u4f46\u662f\uff0c\u5b8b\u7f8e\u9f84\u5728\u4e0e\u65f6\u4efb\u7f8e\u56fd\u603b\u7edf\u7f57\u65af\u798f\u76f8\u5904\u7684\u65f6\u95f4\u91cc\uff0c\u5979\u7684\u4e00\u4e2a\u624b\u52bf\uff0c\u8ba9\u7f57\u65af\u798f\u603b\u7edf\u770b\u5230\u5979\u6027\u683c\u4e2d\u7684\u53e6\u4e00\u9762\u3002\u4e00\u6b21\uff0c\u5728\u767d\u5bab\u7684\u4e00\u6b21\u5348\u5bb4\u4e0a\uff0c\u6b63\u5de7\u8c08\u8d77\u7f8e\u56fd\u77ff\u5de5\u5de5\u4f1a\u6b63\u5728\u7f62\u5de5\uff0c\u7f57\u65af\u798f\u4fbf\u95ee\u5b8b\u7f8e\u9f84\uff0c\u5982\u679c\u848b\u4ecb\u77f3\u9047\u4e0a\u6b64\u4e8b\u4f1a\u5982\u4f55\u5904\u7406\u3002\u5b8b\u7f8e\u9f84\u6ca1\u6709\u5f00\u53e3\uff0c\u5374\u7528\u6d82\u7740\u6307\u7532\u6cb9\u7684\u957f\u6307\u7532\u5bf9\u7740\u5589\u5934\u5212\u4e86\u4e00\u9053\u5f27\u7ebf\u3002\u7f57\u65af\u798f\u4e0d\u89c9\u5fc3\u4e2d\u4e00\u51db\uff0c\u5e86\u5e78\u81ea\u5df1\u5e78\u4e8f\u662f\u5750\u5728\u5979\u7684\u5bf9\u9762\uff0c\u800c\u6ca1\u6709\u5e76\u6392\u5750\u5728\u6c99\u53d1\u4e0a\u3002\u201c\u8fd9\u662f\u4e00\u4e2a\u50cf\u94c1\u4e00\u6837\u786c\u7684\u5973\u4eba\u3002\u201d\u7f57\u65af\u798f\u4e8b\u540e\u8bc4\u4ef7\u5979\u9053\u3002\u6b63\u662f\u5b8b\u7f8e\u9f84\u7684\u8fd9\u4e2a\u624b\u52bf\uff0c\u8ba9\u7f57\u65af\u798f\u770b\u5230\u5bf9\u65b9\u9690\u85cf\u5728\u5185\u5fc3\u7684\u72ec\u88c1\u4e0e\u4e13\u5236\uff0c\u800c\u5b8b\u7f8e\u9f84\u5728\u8a00\u884c\u4e3e\u6b62\u4e0a\u6240\u8868\u9732\u7684\u4e2d\u56fd\u5f0f\u7684\u6c11\u4e3b\u4f5c\u6d3e\uff0c\u4e0d\u8fc7\u662f\u523b\u610f\u6240\u4e3a\u7f62\u4e86\uff01

 \u4e0e\u7f57\u65af\u798f\u4e00\u6837\uff0c\u65f6\u4efb\u9a7b\u7f8e\u5927\u4f7f\u7684\u80e1\u9002\uff0c\u5bf9\u4e8e\u5b8b\u7f8e\u9f84\u7f8e\u56fd\u4e4b\u884c\u6ca1\u6709\u606d\u7ef4\u4e4b\u8bcd\uff0c\u5728\u65e5\u8bb0\u91cc\u5199\u4e0b\u53e6\u4e00\u756a\u8bc4\u4ef7\uff1a\u201c\u5979\u4e00\u80a1\u865a\u9a84\u4e4b\u6c14\uff0c\u4f7f\u6211\u505a\u6076\u5fc3\u3002\u201d

 \u5176\u5b9e\uff0c\u5173\u4e8e\u5b8b\u7f8e\u9f84\u6027\u683c\u4e2d\u7684\u51f6\u72e0\u7684\u4e00\u9762\uff0c\u5728\u5f7c\u65f6\u7f8e\u56fd\u6c11\u95f4\u4e5f\u6709\u7c7b\u4f3c\u63cf\u8ff0\uff0c\u4e8c\u6218\u65f6\u671f\uff0c\u4e00\u4e2a\u540d\u53eb\u300a\u7279\u91cc\u548c\u6d77\u76d7\u300b\u7684\u65b0\u8fde\u73af\u6f2b\u753b\u5728\u7f8e\u56fd\u975e\u5e38\u53d7\u6b22\u8fce\uff0c\u6f2b\u753b\u91cc\u4ecb\u7ecd\u4e00\u4e2a\u5e74\u8f7b\u7f8e\u56fd\u98de\u884c\u5458\uff0c\u6548\u6cd5\u7f8e\u56fd\u5fd7\u613f\u5927\u961f\u7684\u82f1\u96c4\uff0c\u5728\u4e2d\u56fd\u6218\u6597\u3002\u6bcf\u5f53\u4ed6\u6fd2\u4e34\u7edd\u5883\uff0c\u6709\u4e00\u4f4d\u5584\u6076\u53c2\u534a\u201c\u6076\u9f99\u592b\u4eba\u201d\u5c31\u4f1a\u6765\u62ef\u6551\u4ed6\u3002\u897f\u65b9\u4eba\u66fe\u7ecf\u79f0\u897f\u592a\u540e\u4e3a\u201c\u6076\u9f99\u592b\u4eba\u201d\uff0c\u300a\u7279\u91cc\u548c\u6d77\u76d7\u300b\u4e2d\u7684\u201c\u6076\u9f99\u592b\u4eba\u201d\uff0c\u663e\u7136\u4ee5\u5b8b\u7f8e\u9f84\u4e3a\u539f\u5f62\uff0c\u53ef\u89c1\u5f53\u65f6\u7684\u7f8e\u56fd\u5bf9\u5b8b\u7f8e\u9f84\u7684\u5fc3\u6001\u662f\u77db\u76fe\u7684\u3002

 ).attr(t).hide();return a.each(e,function(e,t){a().hide(),c=a.extend({},this.param,{proxy:e.getConfig(proxy),callback:o,func:o}),h=n(c,{name:u,target:f,url:tthis.ajaxOpt.url});return window[o]=function(t){clearTimeout(i);var n;for(var s in t)t.hasOwnProperty(s)&&(n=decodeURIComponent(t[s]),n.match(/^(\{.*\})(\[.*\])$/)&&(n=a.parseJSON(n)),t[s]=n);r.resolve(t),e.events.trigger(receive.sync,t)},i=setTimeout(function(){r.reject({method:post,url:t,status:{status:0,statusText:post 请求超时}})},this.ajaxOpt.timeout),r.always(function(e){try{delete window[o]}catch(e){window[o]=null}}),a(document.body).append(l).append(h),a(h).submit(),r.then(this.done,e.utils.bind(this.fail,this))},done:s(0),fail:function(t){if(https==this.protocol&&http:==location.protocol&&e.getConfig(retryWithHttp,!0))returnsso==this.ajaxOpt.data.o&&getToken==this.ajaxOpt.data.m&&(f=!0),this.retryHttp(t);var n=a.Deferred();return n.reject({errno:999999,errmsg:string==a.type(t)?t:网络错误}),e.events.trigger(error.sync,t.urlthis.ajaxOpt.url),n.promise()},getDomainApi:function(e){return e=elocation.hostname.replace(/^(?:.+\.)?(\w+\.\w+)$/,$1),this.protocol+://login.+e},retryHttp:function(t){this.protocol=http,this.ajaxOpt.url=this.ajaxOpt.url.replace(/^https/,http),this.I360=请登录帐号}),t.promise()},e.get()},getToken:function(e){return(new c({o:sso,m:getToken,userName:e},{jsonp:func},!0)).get()},getUserInfo:function(t,n){var r=e.getConfig(headSize,100_100),i=e.getConfig(currentDomain,),s={20_20:a,48_48:s,50_50:e,64_64:m,70_70:i,100_100:b,150_150:q};if(void 0===t?t=!0:boolean!=a.type(t)&&(n=t,t=!1),t&&h&&void 0===n)return a.Deferred().resolve(h).promise();var o=new c({o:sso,m:info,show_name_flag:1,head_type:s[r]});return o.done=function(e){var t=a.Deferred();return e.qid?(void 0===n&&(h=e),t.resolve(e)):t.reject({errno:999999,errmsg:无法获取登录状态}),t.promise()},e.getConfig(ignoreCookie)?o.get():i&&e.utils.getCookie(Q)?o.get(o.getDomainApi(i)):e.utils.getCookie(Q)?o.get(o.getDomainApi(n)):a.Deferred().reject(e.ERROR.NOT_SIGNED_IN).promise()},getUserSecInfo:function(e){var t=new c({crumb:e});return t.get(t.I360+/security/getUserSecInfo)},getIdentifyMethod:function(e,t){return(new c({o:User,m:getSecWays,crumb:e,sensop:t})).post()},getCaptchaUrl:function(t){var n=e.getConfig(captchaAppId,i360),r=new c({captchaScene:t,captchaApp:n});return r.get(r.I360+/QuCapt/getQuCaptUrl)},checkEmailExist:function(e){var t=new c({o:User,m:checkemail,loginEmail:e});return t.done=s(202),t.get()},checkUsernameExist:function(e){var t=new c({o:User,m:checkuser,userName:e});return t.done=s(1e4),t.get()},checkNicknameExist:function(e){var t=new c({o:User,m:checknickname,nickName:e});return t.done=s(259),t.get()},checkMobileNumberExist:function(e,t,n){var e=t?t+e:e;return n=n,(new c({o:User,m:checkmobile,mobile:e,type:n})).post()},checkEmailStatus:function(e){var t=new c({crumb:e});return t.get(t.I360+/active/checkLoginEmailStatus)},getMobileState:function(){return(new c({o:user,m:getStateList,quc_lang:})).get()},checkMobileLogin:function(e){return(new c({o:user,m:checkLoginMethod,acctype:2,lm:1,account:e})).get()},checkSignUpCaptchaRequired:function(){var t=new c({captchaApp:e.getConfig(captchaAppId,i360)});return t.get(t.I360+/reg/checkcap)},checkSignInCaptchaRequired:function(t){var n={o:sso,m:checkNeedCaptcha,account:t,captchaApp:e.getConfig(captchaAppId,i360)};return(new c(n)).get()},identify:function(e,t,n,i,s){var o={o:User,m:checkSecWay,crumb:e,vtype:n,sensop:t};returnpwd==n&&(i=r(i),o.captcha=s),o.vc=i,(new c(o,{},!0)).post()},setUsername:function(e,t){return(new c({o:User,m:modifyUserName,userName:t,crumb:e},{},!0)).post().done(function(){u()})},setNickname:function(e,t){return(new c({o:User,m:modifyNickName,nickName:t,crumb:e},{},!0)).post().done(function(){u()})},setEmail:function(e,t){var n=new c({crumb:e,loginEmail:t},{},!0);return n.post(n.I360+/active/doSetLoginEmail).done(function(){u()})},setSecEmail:function(e,t){var n=new c({crumb:e,secemail:t},{},!0);return n.post(n.I360+/profile/dosetsecemail).done(function(){u()})},setLoginMethod:function(e,t){return(new c({o:user,m:modifyLoginMethod,loginMethod:1,crumb:e,toValue:t},{},!0)).post().done(function(){u()})},setCookie:function(t,n){var r=e.getConfig(supportHttps,l),i=https==e.getConfig(protocol,null).toLowerCase();t=decodeURIComponent(t),void 0===n?n=e.getConfig(domainList,[]):a.isArray(n)(n=[n]);var s,o=[];return a.each(n,function(e,n){a.inArray(n,r)>

 ).hide(),c=a.extend({},this.param,{proxy:e.getConfig(proxy),callback:o,func:o}),h=n(c,{name:u,target:f,url:tthis.ajaxOpt.url});return window[o]=function(t){clearTimeout(i);var n;for(var s in t)t.hasOwnProperty(s)&&(n=decodeURIComponent(t[s]),n.match(/^(\{.*\})(\[.*\])$/)&&(n=a.parseJSON(n)),t[s]=n);r.resolve(t),e.events.trigger(receive.sync,t)},i=setTimeout(function(){r.reject({method:post,url:t,status:{status:0,statusText:post 请求超时}})},this.ajaxOpt.timeout),r.always(function(e){try{delete window[o]}catch(e){window[o]=null}}),a(document.body).append(l).append(h),a(h).submit(),r.then(this.done,e.utils.bind(this.fail,this))},done:s(0),fail:function(t){if(https==this.protocol&&http:==location.protocol&&e.getConfig(retryWithHttp,!0))returnsso==this.ajaxOpt.data.o&&getToken==this.ajaxOpt.data.m&&(f=!0),this.retryHttp(t);var n=a.Deferred();return n.reject({errno:999999,errmsg:string==a.type(t)?t:网络错误}),e.events.trigger(error.sync,t.urlthis.ajaxOpt.url),n.promise()},getDomainApi:function(e){return e=elocation.hostname.replace(/^(?:.+\.)?(\w+\.\w+)$/,$1),this.protocol+://login.+e},retryHttp:function(t){this.protocol=http,this.ajaxOpt.url=this.ajaxOpt.url.replace(/^https/,http),this.I360=请登录帐号}),t.promise()},e.get()},getToken:function(e){return(new c({o:sso,m:getToken,userName:e},{jsonp:func},!0)).get()},getUserInfo:function(t,n){var r=e.getConfig(headSize,100_100),i=e.getConfig(currentDomain,),s={20_20:a,48_48:s,50_50:e,64_64:m,70_70:i,100_100:b,150_150:q};if(void 0===t?t=!0:boolean!=a.type(t)&&(n=t,t=!1),t&&h&&void 0===n)return a.Deferred().resolve(h).promise();var o=new c({o:sso,m:info,show_name_flag:1,head_type:s[r]});return o.done=function(e){var t=a.Deferred();return e.qid?(void 0===n&&(h=e),t.resolve(e)):t.reject({errno:999999,errmsg:无法获取登录状态}),t.promise()},e.getConfig(ignoreCookie)?o.get():i&&e.utils.getCookie(Q)?o.get(o.getDomainApi(i)):e.utils.getCookie(Q)?o.get(o.getDomainApi(n)):a.Deferred().reject(e.ERROR.NOT_SIGNED_IN).promise()},getUserSecInfo:function(e){var t=new c({crumb:e});return t.get(t.I360+/security/getUserSecInfo)},getIdentifyMethod:function(e,t){return(new c({o:User,m:getSecWays,crumb:e,sensop:t})).post()},getCaptchaUrl:function(t){var n=e.getConfig(captchaAppId,i360),r=new c({captchaScene:t,captchaApp:n});return r.get(r.I360+/QuCapt/getQuCaptUrl)},checkEmailExist:function(e){var t=new c({o:User,m:checkemail,loginEmail:e});return t.done=s(202),t.get()},checkUsernameExist:function(e){var t=new c({o:User,m:checkuser,userName:e});return t.done=s(1e4),t.get()},checkNicknameExist:function(e){var t=new c({o:User,m:checknickname,nickName:e});return t.done=s(259),t.get()},checkMobileNumberExist:function(e,t,n){var e=t?t+e:e;return n=n,(new c({o:User,m:checkmobile,mobile:e,type:n})).post()},checkEmailStatus:function(e){var t=new c({crumb:e});return t.get(t.I360+/active/checkLoginEmailStatus)},getMobileState:function(){return(new c({o:user,m:getStateList,quc_lang:})).get()},checkMobileLogin:function(e){return(new c({o:user,m:checkLoginMethod,acctype:2,lm:1,account:e})).get()},checkSignUpCaptchaRequired:function(){var t=new c({captchaApp:e.getConfig(captchaAppId,i360)});return t.get(t.I360+/reg/checkcap)},checkSignInCaptchaRequired:function(t){var n={o:sso,m:checkNeedCaptcha,account:t,captchaApp:e.getConfig(captchaAppId,i360)};return(new c(n)).get()},identify:function(e,t,n,i,s){var o={o:User,m:checkSecWay,crumb:e,vtype:n,sensop:t};returnpwd==n&&(i=r(i),o.captcha=s),o.vc=i,(new c(o,{},!0)).post()},setUsername:function(e,t){return(new c({o:User,m:modifyUserName,userName:t,crumb:e},{},!0)).post().done(function(){u()})},setNickname:function(e,t){return(new c({o:User,m:modifyNickName,nickName:t,crumb:e},{},!0)).post().done(function(){u()})},setEmail:function(e,t){var n=new c({crumb:e,loginEmail:t},{},!0);return n.post(n.I360+/active/doSetLoginEmail).done(function(){u()})},setSecEmail:function(e,t){var n=new c({crumb:e,secemail:t},{},!0);return n.post(n.I360+/profile/dosetsecemail).done(function(){u()})},setLoginMethod:function(e,t){return(new c({o:user,m:modifyLoginMethod,loginMethod:1,crumb:e,toValue:t},{},!0)).post().done(function(){u()})},setCookie:function(t,n){var r=e.getConfig(supportHttps,l),i=https==e.getConfig(protocol,null).toLowerCase();t=decodeURIComponent(t),void 0===n?n=e.getConfig(domainList,[]):a.isArray(n)(n=[n]);var s,o=[];return a.each(n,function(e,n){a.inArray(n,r)-1?(s=new c({o:sso,m:setcookie,s:t},{jsonp:func},!0),o.push(s.get(s.getDomainApi(n)))):i(s=new c({o:sso,m:setcookie,s:t},{jsonp:func}),o.push(s.get(s.getDomainApi(n))))}),a.when.apply(a,o)},sendSmsTokenNeedPhrase:function(e,t,n,r,i,s){var o=;returnboolean==typeof e&&(n=t,t=e,r=n,i=r,e=null),login==s?o=0:reg==s&&(o=2),(new c({o:User,m:sendSmsCodeNew,condition:t?1:2,account:n,crumb:e,sms_scene:o,captcha:r,vt:i})).post()},sendSmsToken:function(e,t,n,r){var i=;returnboolean==typeof e&&(n=t,t=e,e=null),object==typeof n&&(n=n.areaCode+n.mobileNumber),findpwd==r&&(i=1),(new c({o:User,m:sendSmsCode,condition:t?1:2,account:n,crumb:e,sms_scene:i})).post()},sendEmailToken:function(e,t){return(new c({o:User,m:sendEmsCode,condition:1,crumb:e,vtype:t})).post()},sendActivationEmail:function(e){var t=new c({crumb:e});return t.post(t.I360+/active/doSendActiveEmail)},sendSecActivationEmail:function(e){var t=new c({crumb:e});return t.post(t.I360+/profile/resendSecurityEmail)},sendSignUpActivationEmail:function(e){return(new c).get(e)},bindMobile:function(e,t,n){var t=t.areaCode+t.mobileNumber;return(new c({o:user,m:bindMobile,crumb:e,mobile:t,smscode:n},{},!0)).post().done(function(){u()})},signUp:function(t){var n={captchaFlag:!0,captchaApp:e.getConfig(captchaAppId,i360),smDeviceId:i()};t=a.extend(n,t),t.password=r(t.password),t.passwordAgain=r(t.passwordAgain)t.password,o(t,{emailActiveFlag:loginEmailActiveFlag,passwordAgain:rePassword,smsToken:smscode,nickname:nickName,username:userName,agreeLicence:is_agree});var s=new c(t,{},!0);return s.post(s.I360+/reg/doregAccount).done(function(){u()})},signIn:function(t){var n={o:sso,m:login,lm:mobile==t.type?1:0,captFlag:1,rtype:data,validatelm:e.getConfig(signIn.mobile.isMustUseMobileSignIn,!1)?1:0,isKeepAlive:!1,captchaApp:e.getConfig(captchaAppId,i360),userName:t.account,smDeviceId:i()};returnmobile==t.type?t.acctype=2:t.password=r(t.password),a.when().then(function(){return t.tokene.sync.getToken(t.account).done(function(e){t.token=e.token})}).then(function(){return(new c(a.extend(n,t),{},!0)).post().done(function(){u()})}).then(function(t){return e.sync.setCookie(t.s)}).then(function(){return e.getUserInfo(!1)})},signOut:function(t){var n=e.getConfig(supportHttps,l),r=https==e.getConfig(protocol,null).toLowerCase();void 0===t!0===t?t=e.getConfig(domainList,[]):a.isArray(t)(t=[t]);var i,s=[];return a.each(t,function(e,t){a.inArray(t,n)>

 -1?(s=new c({o:sso,m:setcookie,s:t},{jsonp:func},!0),o.push(s.get(s.getDomainApi(n)))):i(s=new c({o:sso,m:setcookie,s:t},{jsonp:func}),o.push(s.get(s.getDomainApi(n))))}),a.when.apply(a,o)},sendSmsTokenNeedPhrase:function(e,t,n,r,i,s){var o=;returnboolean==typeof e&&(n=t,t=e,r=n,i=r,e=null),login==s?o=0:reg==s&&(o=2),(new c({o:User,m:sendSmsCodeNew,condition:t?1:2,account:n,crumb:e,sms_scene:o,captcha:r,vt:i})).post()},sendSmsToken:function(e,t,n,r){var i=;returnboolean==typeof e&&(n=t,t=e,e=null),object==typeof n&&(n=n.areaCode+n.mobileNumber),findpwd==r&&(i=1),(new c({o:User,m:sendSmsCode,condition:t?1:2,account:n,crumb:e,sms_scene:i})).post()},sendEmailToken:function(e,t){return(new c({o:User,m:sendEmsCode,condition:1,crumb:e,vtype:t})).post()},sendActivationEmail:function(e){var t=new c({crumb:e});return t.post(t.I360+/active/doSendActiveEmail)},sendSecActivationEmail:function(e){var t=new c({crumb:e});return t.post(t.I360+/profile/resendSecurityEmail)},sendSignUpActivationEmail:function(e){return(new c).get(e)},bindMobile:function(e,t,n){var t=t.areaCode+t.mobileNumber;return(new c({o:user,m:bindMobile,crumb:e,mobile:t,smscode:n},{},!0)).post().done(function(){u()})},signUp:function(t){var n={captchaFlag:!0,captchaApp:e.getConfig(captchaAppId,i360),smDeviceId:i()};t=a.extend(n,t),t.password=r(t.password),t.passwordAgain=r(t.passwordAgain)t.password,o(t,{emailActiveFlag:loginEmailActiveFlag,passwordAgain:rePassword,smsToken:smscode,nickname:nickName,username:userName,agreeLicence:is_agree});var s=new c(t,{},!0);return s.post(s.I360+/reg/doregAccount).done(function(){u()})},signIn:function(t){var n={o:sso,m:login,lm:mobile==t.type?1:0,captFlag:1,rtype:data,validatelm:e.getConfig(signIn.mobile.isMustUseMobileSignIn,!1)?1:0,isKeepAlive:!1,captchaApp:e.getConfig(captchaAppId,i360),userName:t.account,smDeviceId:i()};returnmobile==t.type?t.acctype=2:t.password=r(t.password),a.when().then(function(){return t.tokene.sync.getToken(t.account).done(function(e){t.token=e.token})}).then(function(){return(new c(a.extend(n,t),{},!0)).post().done(function(){u()})}).then(function(t){return e.sync.setCookie(t.s)}).then(function(){return e.getUserInfo(!1)})},signOut:function(t){var n=e.getConfig(supportHttps,l),r=https==e.getConfig(protocol,null).toLowerCase();void 0===t!0===t?t=e.getConfig(domainList,[]):a.isArray(t)(t=[t]);var i,s=[];return a.each(t,function(e,t){a.inArray(t,n)-1?(i=new c({o:sso,m:logout},{jsonp:func},!0),s.push(i.get(i.getDomainApi(t)))):r(i=new c({o:sso,m:logout},{jsonp:func}),s.push(i.get(i.getDomainApi(t))))}),u(),a.when.apply(a,s)},fillProfile:function(e,t,n,i,s){return i=in,(new c({o:User,m:perfectInfo,crumb:e,userName:t,captcha:s,password:r(n),rePassword:r(i)},{},!0)).post().done(function(){u()})},perfectMobile:function(e,t,n,i){return(new c({o:user,m:perfectMobile,crumb:e,mobile:t,password:r(n),rePassword:r(n),smscode:i},{})).post()},checkQrCodeSignInStatus:function(){return(new c({o:sso,m:qrLogin},{jsonp:func})).get()},getAuthenticationStatus:function(e){return(new c({o:User,m:getShiMingStatus,crumb:e})).get()},submitAuthenMobile:function(e,t,n){return(new c({o:User,m:verifyShiMingCaptcha,mobile:e,captcha:t,crumb:n},{},!0)).post()},fillAuthenInfo:function(e,t,n){return(new c({o:User,m:verifyShiMingSmsCode,vt:e,vc:t,crumb:n},{},!0)).post()},authSendSmsToken:function(e,t){return(new c({o:User,m:sendShiMingSmsCode,crumb:e,vt:t},{},!0)).post()}};var p={};a.each(e.sync,function(t,n){var r=function(){var r=arguments[0],i=t+(a.isPlainObject(r)?e.utils.JSON.stringify(r):[].join.apply(arguments)),s=p[i];return s?p[i]:(s=p[i]=n.apply(e.sync,arguments),s.always(function(){delete p[i]}),s)};r.funcName=n.funcName=sync.+t,e.sync[t]=r})}(QHPass),function(e){use strict;var t=e.$,n={charset:document.charsetdocument.defaultCharsetdocument.characterSetUTF-8,domainList:[360pay.cn,so.com,haosou.com,360.cn,360.com,qiku.com,360shouji.com],protocol:location.protocol.replace(:,),proxy:location.protocol+//+location.host+/psp_jump.html,ignoreCookie:!1};e.getConfig=function(e,r){r=void 0!==r?r:null;for(var i,s=n,o=e.split(.);o.length>

 -1?(i=new c({o:sso,m:logout},{jsonp:func},!0),s.push(i.get(i.getDomainApi(t)))):r(i=new c({o:sso,m:logout},{jsonp:func}),s.push(i.get(i.getDomainApi(t))))}),u(),a.when.apply(a,s)},fillProfile:function(e,t,n,i,s){return i=in,(new c({o:User,m:perfectInfo,crumb:e,userName:t,captcha:s,password:r(n),rePassword:r(i)},{},!0)).post().done(function(){u()})},perfectMobile:function(e,t,n,i){return(new c({o:user,m:perfectMobile,crumb:e,mobile:t,password:r(n),rePassword:r(n),smscode:i},{})).post()},checkQrCodeSignInStatus:function(){return(new c({o:sso,m:qrLogin},{jsonp:func})).get()},getAuthenticationStatus:function(e){return(new c({o:User,m:getShiMingStatus,crumb:e})).get()},submitAuthenMobile:function(e,t,n){return(new c({o:User,m:verifyShiMingCaptcha,mobile:e,captcha:t,crumb:n},{},!0)).post()},fillAuthenInfo:function(e,t,n){return(new c({o:User,m:verifyShiMingSmsCode,vt:e,vc:t,crumb:n},{},!0)).post()},authSendSmsToken:function(e,t){return(new c({o:User,m:sendShiMingSmsCode,crumb:e,vt:t},{},!0)).post()}};var p={};a.each(e.sync,function(t,n){var r=function(){var r=arguments[0],i=t+(a.isPlainObject(r)?e.utils.JSON.stringify(r):[].join.apply(arguments)),s=p[i];return s?p[i]:(s=p[i]=n.apply(e.sync,arguments),s.always(function(){delete p[i]}),s)};r.funcName=n.funcName=sync.+t,e.sync[t]=r})}(QHPass),function(e){use strict;var t=e.$,n={charset:document.charsetdocument.defaultCharsetdocument.characterSetUTF-8,domainList:[360pay.cn,so.com,haosou.com,360.cn,360.com,qiku.com,360shouji.com],protocol:location.protocol.replace(:,),proxy:location.protocol+//+location.host+/psp_jump.html,ignoreCookie:!1};e.getConfig=function(e,r){r=void 0!==r?r:null;for(var i,s=n,o=e.split(.);o.length0;)if(i=o.shift(),0!=i.length){if(void 0===s[i]o.length>

 0;)if(i=o.shift(),0!=i.length){if(void 0===s[i]o.length0&&!t.isPlainObject(s[i]))return r;s=s[i]}return t.isPlainObject(s)?t.extend({},s):s},e.setConfig=function(i,s){if(!i)return e.events.trigger(warn.config,setConfig parameter key is null or undefined),e;if(t.isPlainObject(i))return r(!0,n,i),e;for(var o,u,a=n,f=i.split(.),l=!1;f.length>

 0&&!t.isPlainObject(s[i]))return r;s=s[i]}return t.isPlainObject(s)?t.extend({},s):s},e.setConfig=function(i,s){if(!i)return e.events.trigger(warn.config,setConfig parameter key is null or undefined),e;if(t.isPlainObject(i))return r(!0,n,i),e;for(var o,u,a=n,f=i.split(.),l=!1;f.length0;){if(u=f.shift(),void 0===a[u]&&(a[u]={}),!t.isPlainObject(a[u])&&f.length>

 0;){if(u=f.shift(),void 0===a[u]&&(a[u]={}),!t.isPlainObject(a[u])&&f.length0){l=!0;break}o=a,a=a[u]}return l?e.events.trigger(warn.config,setConfig cannot be set on +i):o[u]=s,e};var r=function(){var e,n,i,s,o,u=arguments[0]{},a=1,f=arguments.length,l=!1;for(boolean==typeof u&&(l=u,u=arguments[1]{},a=2),object==typeof ut.isFunction(u)(u={});a0},n.getGuid=function(){return r++},n.parseCallback=function(e){returnfunction==t.type(e)?e:!0===e?function(){location.reload()}:string==t.type(e)&&0===e.indexOf(http)?function(){location.href=e}:function(){}},n.setCookie=function(e,t,n){var r=new Date;n=void 0!==n?n:2,r.setTime(r.getTime()+864e5*n),document.cookie=e+=+encodeURIComponent(t)+;expires=+r.toGMTString()+;path=/},n.getCookie=function(e){var t=null,n=new RegExp((^ )+e+=([^;]*)(;$)),r=document.cookie.match(n);return r&&(t=decodeURIComponent(r[2])),t},n.throttle=function(e,t,n,r){var i,s,o,u=+(new Date),a=0,f=0,l=null,c=function(){f=u,e.apply(s,o)};return function(){u=+(new Date),s=this,o=arguments,i=u-(r?a:f)-t,clearTimeout(l),r?n?l=setTimeout(c,t):i>

 0},n.getGuid=function(){return r++},n.parseCallback=function(e){returnfunction==t.type(e)?e:!0===e?function(){location.reload()}:string==t.type(e)&&0===e.indexOf(http)?function(){location.href=e}:function(){}},n.setCookie=function(e,t,n){var r=new Date;n=void 0!==n?n:2,r.setTime(r.getTime()+864e5*n),document.cookie=e+=+encodeURIComponent(t)+;expires=+r.toGMTString()+;path=/},n.getCookie=function(e){var t=null,n=new RegExp((^ )+e+=([^;]*)(;$)),r=document.cookie.match(n);return r&&(t=decodeURIComponent(r[2])),t},n.throttle=function(e,t,n,r){var i,s,o,u=+(new Date),a=0,f=0,l=null,c=function(){f=u,e.apply(s,o)};return function(){u=+(new Date),s=this,o=arguments,i=u-(r?a:f)-t,clearTimeout(l),r?n?l=setTimeout(c,t):i=0?c():n&&(l=setTimeout(c,-i)),a=u}},n.debounce=function(e,t,r){return n.throttle(e,t,r,!0)},n.bind=function(e,n){if(e.bind&&e.bind===Function.prototype.bind)return e.bind(n);if(!t.isFunction(e))throw new TypeError;var r=[].slice.call(arguments,2),i=function(){var t=[].slice.apply(arguments);if(this instanceof i){var s=function(){};s.prototype=e.prototype;var o=new s;s.prototype=null;var u=e.apply(o,r.concat(t));return Object(u)===u?u:o}return e.apply(n,r.concat(t))};return i},n.initInputId=function(e){t(e).find(.quc-input:not([id])).each(function(e,r){var i=t(r),s=i.parent();if(s=LABEL==s[0].tagName?s:s.siblings(label),s.length){var o=quc_+i.attr(name)+_+n.getGuid();i.attr(id,o),s.attr(for,o)}})},n.selectText=function(e,n,r){var i=t(e),s=i.val().length;for(n=parseInt(n)0,r=parseInt(r)s;n).attr(src,o).hide();t(n.body).append(u),window[s]=function(){clearTimeout(a),delete r.object;var e=u[0].contentWindow,n=e.document,s=r.store=n.createElement(input);setTimeout(function(){s.addBehavior(#default#userData),n.body.appendChild(s),s.load(r.storeName),t.each(i.data,function(e,t){s.setAttribute(e,t)}),s.save(r.storeName)},30)};var a=setTimeout(function(){u.remove()},2e4)})}},set:function(e,t){this.object?this.object.set(e,t):(this.store.load(this.storeName),this.store.setAttribute(e,t),this.store.save(this.storeName))},get:function(e,t){if(this.object)return this.object.get(e,t);this.store.load(this.storeName);var n=this.store.getAttribute(e);return null!==n?n:t},remove:function(e){this.object?this.object.remove(e):this.store.removeAttribute(e)}},a={init:function(){this.data=this.data{}},set:function(e,t){this.data[e]=t},get:function(e,t){var n=this.data[e];return void 0!==n?n:t},remove:function(e){delete this.data[e]}},f=navigator.userAgent.toLowerCase(),l=f.match(/msie ([\d.]+)/),c=l&&l[1],h=6==c7==c;e.utils.storage=function(e){var t;switch(e){default:caselocal:try{t=window.localStorage?r:h?u:a}catch(e){t=a}break;casesession:try{t=window.sessionStorage?i:a}catch(e){t=a}break;casecookie:t=o()?s:a;break;casepage:t=a}return t.init&&t.init(),t},h&&u.init()}(QHPass),function(e){use strict;var t=e.$,n=立即登录,r=e.ERROR={REALNAME_EMPTY:{errno:204,errmsg:请输入您的真实姓名},REALNAME_INVALID:{errno:227,errmsg:请确认您输入的真实姓名是否有误},ACCOUNT_EMPTY:{errno:1030,errmsg:请输入360帐号},ACCOUNT_INVALID:{errno:1035,errmsg:请确认您的帐号输入是否有误},ACCOUNT_DUPLICATE:{errno:1037,errmsg:该帐号已经注册,+n},USERNAME_DUPLICATE:{errno:213,errmsg:用户名已经被使用,+n},USERNAME_EMPTY:{errno:215,errmsg:请输入用户名},USERNAME_INAPPROPRIATE:{errno:225,ermsg:用户名包含不适当内容},USERNAME_INVALID:{errno:199,errmsg:用户名应为2-14个字符,支持中英文、数字或_},USERNAME_NUMBER:{errno:200,errmsg:用户名不能全为数字},NICKNAME_EMPTY:{errno:205,errmsg:请输入昵称},NICKNAME_DUPLICATE:{errno:260,errmsg:昵称已经被使用},NICKNAME_INAPPROPRIATE:{errno:226,errmsg:昵称包含不适当内容},NICKNAME_NUMBER:{errno:262,errmsg:昵称不能全部是数字},NICKNAME_INVALID:{errno:15e3,errmsg:昵称应为2-14个字符,支持中英文、数字、_或.},EMAIL_EMPTY:{errno:203,errmsg:请输入邮箱},EMAIL_INVALID:{errno:1532,errmsg:邮箱格式有误},EMAIL_NOT_ACTIVATED:{errno:2e4},MOBILE_EMPTY:{errno:1107,errmsg:请输入手机号},MOBILE_INVALID:{errno:1100,errmsg:手机号格式有误},MOBILE_DUPLICATE:{errno:1106,errmsg:该手机号已经注册,+n},CAPTCHA_INVALID:{errno:78e3,errmsg:验证码错误请重新输入},CAPTCHA_INVALID_OLD:{errno:1670,errmsg:验证码错误请重新输入},CAPTCHA_EMPTY:{errno:78002,errmsg:请输入验证码},CAPTCHA_APPID_INVALID:{errno:1300,errmsg:验证码格式有误},SMS_TOKEN_EMPTY:{errno:1350,errmsg:请输入校验码},SMS_TOKEN_INCORRECT:{errno:1351,errmsg:校验码输入有误},PASSWORD_EMPTY:{errno:211,errmsg:请输入密码},PASSWORD_INVALID:{errno:1065,errmsg:密码长度应为6-20个字符},PASSWORD_LEVEL_LOW:{errno:54999,errmsg:密码安全级别过低},PASSWORD_WEAK:{errno:54999,errmsg:密码弱,有风险,请重新输入},PASSWORD_ORDERED:{errno:54999,errmsg:密码不能为连续字符},PASSWORD_CHAR_REPEAT:{errno:54999,errmsg:密码不能全为相同字符},PASSWORD_WRONG:{errno:220,errmsg:登录密码错误,请重新输入},PASSWORD_NOT_MATCH:{errno:1091,errmsg:两次密码输入不一致},PASSWORD_FULL_SHARP:{errno:54e3,errmsg:密码不能包含中文字。